LOADING...

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง และราคาเดียวกันกับบริษัท เอ็กซ์เพรส ซ๊อฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด เฉพาะผู้ที่ซื้อกับทางสำนักของเรา จะได้รับการแนะนำการใช้ งานเป็นการพิเศษฟรี เพิ่มเติมจากที่ได้รับจากบริษัท เอ็กซ์เพรส ซ๊อฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด อย่างเต็มที่แล้ว (บริษัท มีอบรม 2 วัน /2 ท่าน และฝ่ายบริการ ตลอดวันเวลาทำการ) เพราะจากประสบการณ์ทำบัญชี โดยโปรแกรม Express สามารถจะแนะนำการใช้งานเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และปิดงบการเงิน ประจำเดือน และประจำปี ได้อย่างแน่นอนในเวลารวดเร็ว ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยได้ฟรี ก่อนตัดสินใจ

ราคาจำหน่าย

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Windows Single For Thai (19,000 บาท)
 • Windows Single For Thai-Eng (27,000 บาท)
 • Windows Lan For Thai (31,000 บาท)
 • Windows Lan For Thai-Eng (39,000 บาท)

  เฉพาะผู้ที่ซื้อกับทางสำนักของเรา จะได้รับการแนะนำการใช้งานเป็นการพิเศษฟรี เพิ่มเติมจากที่ได้รับจากบริษัท เอ็กซ์เพรส ซ๊อฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด อย่างเต็มที่แล้ว (บริษัท มีอบรม 2 วัน /2 ท่าน และฝ่ายบริการตลอดวันเวลาทำการ) เพราะจากประสบการณ์ทำบัญชี โดยโปรแกรม Express สามารถ จะแนะนำการใช้งานเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดงบได้อย่างแน่นอนในเวลารวดเร็ว ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยได้ฟรี ในทุกช่อง ที่สำนักงานได้จัดไว้ให้เป็นพิเศษ หรือกรอกข้อมูลเพื่อ "ติดต่อเรา"

  บริการเซ็ต-วางระบบบัญชี บนโปรแกรมบัญชี Express

  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เป็นเครื่องมือในการประมวลผลทางบัญชีมากขึ้น เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเดินไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว โดยต้องการข้อมูลทางบัญชี (UPDATE) มาเป็นส่วนประกอบหลักในการพิจารณา เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

  สำนักงานขอเสนอบริการ วางระบบบัญชีพร้อมเซ็ตโปรแกรมบัญชี Express ให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน แบบกระชับฉับไว พนักงานบัญชีของท่านสามารถเข้าใจในการใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถออกงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ทุกรายการ ได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและปิดงบการเงินประจำปีได้เองอย่างทันเวลาแน่นอน ด้วยประสบการณ์บัญชีจากบริษัทมหาชน ทั้งนี้สำนักงานยังทำงานวางระบบให้ท่านไปถึงระบบการควบคุมภายในทั้งหมดด้วย ไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นการปฏิบัติจริง ชนิดจับตัววางตาย ทำอย่างไรไม่ให้มีใครทุจริตได้

  มีผลงานอ้างอิง ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนฟรี ทุกช่องทางที่สำนักงานจัดไว้ให้

  • Single หมายถึง สำหรับการใช้งานเพียงเครื่องเดียว
  • LAN หมายถึง การใช้งานพร้อมๆ กันหลายเครื่องในระบบเครือข่าย
  • For Thai หมายถึง เมนูการใช้งาน และการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะเป็นภาษาไทย
  • For Thai-Eng หมายถึง เมนูการใช้งานและการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ