บริการงานด้านประกันสังคม

ธุรกิจทุกธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เกี่ยวกับการติดต่อยื่นเอกสารประกันสังคม เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลามาก ท่านเอาเวลาส่วนนี้ ให้เราดูแลแทน ขอบข่ายการทำหน้าทีของเรา

บริการจัดยื่นประกันสังคมให้โดยท่านแทบไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเอง พนักงานของท่านจะได้รับ การยื่นประกันสังคมอย่างถูกต้อง และอาจจะประหยัดให้กับเจ้าของกิจการ ในกรณีไม่ทราบว่ารายได้ ประเภทไหนของพนักงานอาจไม่ต้องยื่นเงินสมทบประกันสังคม การจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าพนักงาน ลาออก หรือพนักงานเข้าใหม่ ช่วงทดลองงานพนักงานใหม่ อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายแรงงาน สัมพันธ์ต่อนายจ้าง เพียงเจ้าของกิจการแจ้งมายังสำนักงานบัญชีแต่ละเดือน ทางสำนักงานบัญชี จะจัดส่งเอกสารไปให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลาออก แจ้งเข้าทำงานใหม่ สะดวกและประหยัดกว่าการ ที่ท่านเจ้าของกิจการ จะทนนั่งรับภาระในการจัดยื่น การให้สำนักงานบัญชี ดูแลครบวงจรจะทำให้ ระบบการดูแลเอกสาร ไม่ยุ่งยาก และตกหล่นเช่นแบบรายการจัดยื่นประกันสังคม และใบเสร็จจาก ประกันสังคม เพราะเอกสารเหล่านี้มีประโยชน์ในการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของท่าน นอกจาก นั้นบางครั้งยังสามารถนำเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน เพื่อประหยัดภาษีเงินได้

ขอบข่ายการทำงานของเรา

  • แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
  • แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
  • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
  • แบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 ก ประจำปี
  • ดำเนินการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
  • ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกของพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
  • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ