บริการงานด้านภาษี

ทางเรายินดีให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทางเราจะเน้นทำงานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น การทำงานของระบบงานบัญชีและภาษีจะขึ้นอยู่กับเอกสารมากน้อยของลูกค้าเป็นสำคัญ การคิดค่า บริการขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้รับบริการและประเภทธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ทางเราเน้นการซื่อสัตย์ และทำงานอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้รับบริการทุกประเภท ข้อมูลลูกค้าทุกรายจะเป็นความลับ การทำงานที่เป็นระบบของโปรแกรมจะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การออกรายงานงบการเงินและ ปิดบัญชีรายเดือน และการรายงานภาษีในแต่ละเดือนก็สามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91,94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • รับทำและยื่น ภ.ง.ด. 90,91,94

การยื่นแบบภาษีต่างๆ ของประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

 • ยื่นแบบ ภงด. 1 ภาษีเงินได้ของพนักงาน ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด. 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภพ. 30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามกฏหมาย) แต่อนุโลมได้ ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ :

โดยปกติของธุรกิจทั่วไปจะยื่นภาษีตามที่ได้แสดงไว้ให้ทราบ แต่จะมีการยื่นแบบภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนั้นๆ หน้าที่ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบประจำปี

 • ยื่นแบบ ภงด. 1ก สรุปจากแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับกิจการที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีปกติ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
 • ยื่นแบบ ภงด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • ยื่นแบบ สบช. 3 นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน
       หลังจากที่นิติบุคคลตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชีนับตั้งแต่ วันแรกที่กิจการที่กิจการดำเนินการ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทางกิจการมีหน้าที่ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้และจัดผู้จัดทำบัญชีเป็นผู้รับรองความถูกต้องในการจัดทำบัญชีตาม พรบ.บัญชี 2543 และจัดให้มีผู้สอบยบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง ความถูกต้องของงบการเงิน ทำการตรวจสอบบัญชีและสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชีที่ผ่านมา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงิน เพื่อที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี